22 Σεπ 2012

Καλό χειμώνα...


  H πρώτη αρνητική θερμοκρασία για φέτος. Στις 22/9 και ώρα 7:36, στον σταθμό  του Χρόνη, το θερμόμετρο έδειχνε -0,3°C. Προβλέπεται βαρύς χειμώνας. Καλό κουμάντο για ξύλα και πετρέλαιο λοιπόν... 

21 Σεπ 2012

Δεν έχουν τον θεό τους


thumb«Χέρι» ακόμα και στη Βάλια Κάλντα, το απόλυτα παρ­θένο οικοσύστημα της χώ­ρας, βάζουν ΥΠΕΚΑ και ΔΕΗ Ανανεώ­σιμες, δίνοντας το πράσινο φως για την έναρξη κατασκευής του αναχρο­νιστικού και απορριφθέντος το 2009 έργου της μεταφοράς 70 εκατ. κυβι­κών μέτρων νερού τον χρόνο από το Εθνικό Πάρκο της Βόρειας Πίνδου για τον εμπλουτισμό της λίμνης Παμβώ­τιδας.Στους διαδρόμους του υπουργείου κάνουν λόγο ευθέως για εξυπηρέτη­ση τοπικών μικροκομματικών συμ­φερόντων αφού, αν και το σχέδιο είχε απορριφθεί από το ΥΠΕΚΑ, επί υπουργίας Τίνας Μπιρμπίλη, τον Νο­έμβριο του 2009, τα σχέδια για την κατασκευή του επανήλθαν αμέσως μόλις η τρίτη μνημονιακή κυβέρνη­ση ανέλαβε τις τύχες της χώρας και ο βουλευτής Ιωαννίνων της Ν.Δ. Σταύ­ρος Καλογιάννης έγινε υφυπουργός Υποδομών, προωθώντας το έργο, του οποίου εμπνευστής θεωρείται ο πατέ­ρας του, πρώην βουλευτής της Ν.Δ. Λευτέρης Καλογιάννης.


Ο νέος «Αχελώος»

 Η εκτροπή του Αώου αναμένεται να γίνει ο νέος «Αχελώος», καθώς κάτοι­κοι και φορείς της περιοχής βρίσκο­νται σε θέση «μάχης» και δηλώνουν ότι, όπως και στο παρελθόν, θα απο­τρέψουν τα σχέδια για καταστροφι­κές επεμβάσεις στη Βάλια Κάλντα.

Ήδη το δημοτικό συμβούλιο του Ζα­γορίου και οι κάτοικοι της Βωβούσας εξέφρασαν την κατηγορηματική αντί-θεσή τους προς κάθε εγχείρημα μεταφοράς νερού από τον Αώο και τους παραποτάμους του, αλλά και για κάθε κατασκευή υδροηλεκτρικού έργουστην περιοχή του δήμου. Παράλληλα δηλώνουν αντίθετοι σε οποιαδήποτε επέμβαση που θα αλλοιώνει το οικοσύστημα του Εθνικού Πάρκου Βόρει­ας Πίνδου, καθώς επίσης και της περιοχής προστασίας της φύσης – πυ­ρήνας του Ε.Π.Β. Πίνδου, τμήμα Βάλια Κάλντα.


Το έργο, που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου με φορέα υλοποίησης τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες -ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Α.Ε., σκοπό έχει τη διοχέτευση των νερών προς τον με-τσοβίτικο ποταμό και τη λίμνη των Ιω­αννίνων και από εκεί στον Καλαμά, για να ενισχύσουν την ηλεκτροπαραγωγή των Υδροηλεκτρικών σταθμών Γρεβενιτίου, Μετσοβίτικου και Καλαμά.


Για την υλοποίηση του σχεδιασμού προβλέπεται η κατασκευή φράγματος μεταξύ Βωβούσας και Σμιξωμάτων, όπου είναι η συμβολή Αώου με το Αρκουδόρεμα.


Στελέχη της ΔΕΗ Ανανεώσιμες υπο­στηρίζουν ότι η ορεινή υδροληψία έχει σχεδιαστεί εκτός των ορίων του δρυμού της Βάλια Κάλντα και εκτός της αντίστοιχης περιοχής προστασίας της φύσης, από τα όρια της οποίας, όπως λένε, απέχει περί τα 2.000 μέ­τρα.


Την άποψη αυτή αντικρούουν οι φο­ρείς και οι κάτοικοι της περιοχής, κα­θώς και οι περιβαλλοντικές οργανώ­σεις (WWF Ελλάς, Καλλιστώ, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Πίν­δος Περιβαλλοντική και Αρκτούρος), επισημαίνοντας ότι η κατασκευή του αγωγού για τη μεταφορά του νερού και η διάνοιξη του δρόμου προβλέπε­ται να γίνει στη Β’ Ζώνη του Εθνικού Πάρκου Β. Πίνδου που, σύμφωνα με το νομικό καθεστώς, ορίζεται ως ζώνη διατήρησης οικοτόπων και ειδών και απαγορεύονται τέτοιου είδους δραστηριότητες.


Παράλληλα από τη μελέτη προκύ­πτει ότι το 80% του νερού προέρχεται από τον πυρήνα του εθνικού πάρκου, ενώ καταστροφικές θα είναι οι επι­πτώσεις που θα επιφέρει στο οικο­σύστημα η κατασκευή αγωγών για τη μεταφορά του νερού κατά μήκος50 χιλιομέτρων!


Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, μάλιστα, όταν είχε τεθεί και πάλι επί τάπητος η κατασκευή του έργου, το είχαν χαρακτηρίσει διπλά καταστρο­φικό, επισημαίνοντας ότι «εκτός από την προφανή οικολογική καταστροφή στο υδάτινο σύστημα του Αώου, απει­λεί να “ξεπλύνει” το περιβαλλοντικό έγκλημα που συντελείται στα Γιάννε­να και καθημερινά υποβαθμίζει το οι­κοσύστημα της Παμβώτιδας».


Επισημαίνεται ότι σοβαρές επιφυ­λάξεις για όλο το σχέδιο διαχείρισης και ιδιαίτερα την αντίθεσή του με την εκτροπή του Αώου έχει εκφράσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ηπείρου, το οποίο επισήμανε ότι το όλο σχέδιο «μπάζει νερά».


Διαδικτυακή συλλογή υπογραφών


Ο κύκλος της δημόσιας διαβούλευσης επί του προσχεδίου διαχείρισης υδατικών πόρων της Ηπείρου, στο οποίο περιλαμβάνεται η εκτρο­πή του Αώου, κλείνει στις 15 Σεπτεμβρίου και οι κάτοικοι της κοινότητας Βωβούσας προσπα­θούν μέσω του Διαδικτύου να συγκεντρώσουν όσες περισσότερες υπογραφές μπορούν. Ήδη περισσότεροι από 1.600 πολίτες έχουν υπογράψει στη διεύθυνση http://www.gopetition. com/petitions/protect-the-waters-of-aoos.html την έκκληση, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει:


«Οι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας Βωβού-σας θέλουμε να δηλώσουμε τη ρητή και κατηγορηματική αντίθεσή μας σχετικά με τα όσα προβλέπει η Β’ φάση του σχεδίου Διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου, με αντι­κείμενο τη μεταφορά νερού από την υδρολογι­κή λεκάνη του ποταμού Αώου προς την περιοχή του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων. Θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι κάθε εγχείρημα μεταφοράς νερού από τον ποταμό Αώο και τους παραποτάμους αυτού, καθώς και οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τον χα­ρακτήρα του περιβάλλοντος και απειλεί την ευ­αίσθητη ισορροπία του οικοσυστήματος της πε­ριοχής και του γειτονικού Εθνικού Δρυμού της Βάλια Κάλντα θα έχει να αντιμετωπίσει τη δυνα­μική και με κάθε μέσο κινητοποίησή μας».


Επισημαίνεται ότι στο Εθνικό Πάρκο της Βό­ρειας Πίνδου περιλαμβάνονται 11 περιοχές που ανήκουν στο Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Προστα­τευόμενων Περιοχών: «Φύση 2000» (Natura 2000). Από αυτές οι έξι ανήκουν εξ ολοκλήρου στο Εθνικό Πάρκο, ενώ οι υπόλοιπες πέντε κατά ένα μέρος τους. Επίσης στο Εθνικό Πάρκο πε­ριλαμβάνεται μια περιοχή που είναι χαρακτη­ρισμένη ως Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους. Στο Εθνικό Πάρκο απαντώνται 1.800 είδη χλωρίδας, περί τα 60 είδη θηλαστικών, 166 είδη πουλιών, 30 είδη ερπετών και 17 είδη ψαριών.


14 Σεπ 2012

Μην πυροβολείτε τον Αώο!


Θορυβημένοι είναι οι κάτοικοι του ανατολικού Ζαγοριού από την προοπτική ανέγερσης φράγματος ύψους 60 μέτρων, στον Αώο, κοντά στη Βοβούσα Ιωαννίνων. Το φράγμα, αναβίωση ενός παλιού σχεδίου, όχι μόνο θα υποβαθμίσει τον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα αλλά θα στερήσει και πολύτιμο νερό από το Ζαγόρι και την Κόνιτσα.

Μετά το μαζικό «Όχι» που διατύπωσαν οι κάτοικοι της περιοχής Αράχθου για το φράγμα Αγίου Νικολάου, τα σχέδια για άλλο ένα τσιμεντένιο τέρας έρχονται να θέσουν φράγμα (προσωρινό, ελπίζουμε) στα όνειρα των κατοίκων  του Ανατολικού Ζαγοριού για αειφόρο ανάπτυξη και σεβασμό προς το περιβάλλον της περιοχής τους.


Πρόκειται για το σχέδιο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής, σε συνεργασία με τη ΔΕΗ – Ανανεώσιμες να οικοδομήσουν φράγμα ύψους 60 μέτρων, το οποίο θα συλλέγει τα νερά του Αώου και του Αρκουδορέματος, το οποίο διασχίζει τον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα. Το φαραωνικό έργο είναι παλιό όνειρο του βουλευτή της ΝΔ Ελευθέριου Καλογιάννη (γνωστότερου στους παλαιότερους και ως «Καλπογιάννη»), το οποίο φαίνεται ότι προσπαθεί να υλοποιήσει ο υιός του Σταύρος, αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.


Το τσιμεντένιο τέρας σχεδιάζεται να ανεγερθεί στη θέση Σμιξώματα, στο σημείο όπου το Αρκουδόρεμα συναντά τον Αώο. Πρόκειται για μια περιοχή ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς, από την οποία περνάνε κάθε χρόνο χιλιάδες ορειβάτες και πεζοπόροι, οι οποίοι βεβαίως ενισχύουν οικονομικά τις τοπικές κοινότητες. Ακόμη, ο ταμιευτήρας του φράγματος θα εξαφανίσει εκατοντάδες ή και χιλιάδες στρέμματα δάσους, το οποίο εκμεταλλεύονται οι υλοτόμοι της Βοβούσας. Επιπλέον –και το πιο σημαντικό- η τοποθεσία του σχεδιαζόμενου φράγματος βρίσκεται στην περίμετρο του Εθνικού Δρυμού, στην οποία (υποτίθεται ότι) επιτρέπονται μόνο ήπιες ανθρώπινες δραστηριότητας. Τώρα, το πόσο ήπια δραστηριότητα μπορεί να θεωρηθεί η καταστροφή του δρυμού με την εναπόθεση χιλιάδων τόνων μπετόν και τη διάνοιξη τεράστιων δρόμων, αυτό είναι από τα σενάρια παραλογισμού που κοντεύουμε να συνηθίσουμε στη μνημονιακή Ελλάδα.


Αλλά το φράγμα δεν θα θίξει μόνο τη μικρή Βοβούσα. Ο Αώος, λόγω του φράγματος στις πηγές του, έχει ήδη πολύ μειωμένη στάθμη. Εάν αυτή μειωθεί κι άλλο, θα θιγεί και η Κόνιτσα, η οποία κατά σημαντικό μέρος ζει από τις αθλητικές δραστηριότητες στο ποτάμι και τα γύρω βουνά. Βέβαια, θα θιγεί και η Αλβανία, στην οποία καταλήγει ο Αώος αλλά εφόσον οι υπεύθυνοι δεν λαμβάνουν υπόψη τους τις διαμαρτυρίες των ντόπιων, μάλλον δεν πρόκειται να ιδρώσει το αυτί τους από τα παράπονα των Αλβανών αγροτών.


Η αντίθεση όλων των κατοίκων της περιοχής είναι ριζική. Οι δήμοι και οι τοπικές κοινωνίες έχουν αντιδράσει και ζητούν την αλληλεγγύη μας. Και υπογραμμίζουν πως μέχρι τώρα μόνο το Τεχνικό Επιμελητήριο Ηπείρου, οι Οικολόγοι –Πράσινοι και ο Σύριζα τους έχουν υποστηρίξει.


Περιοδικό LEFT.gr

12 Σεπ 2012

Τα Φαραωνικά Υδροηλεκτρικά των Πηγών Αώου «ταράσσουν» τα νερά της κοινωνικής ειρήνης

Επιτέλους ελπιδοφόρα ΟΧΙ σε περιόδους παρακμής.
Οι Τοπικές Κοινωνίες, Δήμος Ζαγορίου και εσχάτως ο Δήμος Κόνιτσας με τα ψηφίσματα αντίδρασης «κατασκευάζουν» το δικό τους φράγμα ευαισθησίας κόντρα στα φράγματα της κερδοσκοπίας και της τσιμεντοποίησης της ζωής μας.
Οι Fast Track διαδικασίες κατά του τεράστιου υδατικού πόρου της οροσειράς της Πίνδου με την κατασκευή «φαραωνικών συλλεκτήρων» ισοδυναμούν με βάρβαρες αντιπεριβαλλοντικές λογικές το οποίο το μόνο που εξασφαλίζουν για τις περιοχές τους είναι η ανεπίστρεπτη διατάραξη των οικολογικών ισορροπιών και δεδομένων. Η οπισθοδρόμηση κατά του συλλογικού συμφέροντος και των φυσικών πόρων οργανώθηκε μεθοδευμένα με την κατάργηση ή την συγχώνευση των φορέων διαχείρισης της περιοχής ακολουθώντας την προσφιλή «πεπατημένη» περιβαλλοντικής συσκότισης. Καταδεικνύουν για άλλη μια φορά την νοοτροπία περί φυσικών αγαθών, περί Ευρωπαϊκού Δικαίου περί κοινωνικής νομιμότητας και Διαφάνειας.
Όπως επισημάναμε ως πολιτικός φορέας από την έκθεση της WWF οι παρενέργειες του Μνημονίου Ι και ΙΙ στο Ελληνικό φυσικό περιβάλλον θα είναι «αποψιλωτικές».
Το φράγμα ύψους 60 μέτρων εκτροπής του Αώου που θα κατασκευαστεί μεταξύ Βοβούσας και Σμιξωμάτων στο Αρκουδόρεμα, για να διοχετεύσει τα νερά του στην λίμνη των Ιωαννίνων, είναι η επαναφορά του ίδιου εφιαλτικού σεναρίου του 1995, της αλόγιστης ανάπτυξης, που βρήκε σθεναρή αντίσταση από τους φυσικούς εκμεταλλευτές του την Βωβούσα και εξέπνευσε.
Το παιχνίδι αυτό ενεργειακής μπίζνας, μέσω των υδροηλεκτρικών σταθμών έχει ντόπιους «αντιπροσώπους» που προωθούν επί χρόνια το ενεργειακό «Φρανσάϊζ» της ΤΕΡΝΑ ενεργειακής Α.Ε. και Δ.Ε.Η. Ανανεώσιμες.
Η υλοποίηση ενός έργου εκτροπής τέτοιας κλίμακας στο πέρασμά του, ισοδυναμεί με ένα νέο κατακλυσμό του Νώε, που θα εξαφανίσει ορεινά τοπία, ποτάμια, χαράδρες, μονοπάτια και μνήμες. Η οριστική αλλοίωση και επικείμενη καταστροφή της περιοχής, θα επιφέρει ολοκληρωτικό πλήγμα στην οικονομία της ευρύτερης περιοχής (βλ. Κόνιτσα), καθόσον συνδέεται η φυσική υδρολογία της νομοτελειακά και πολιτισμικά με την ροή του ποταμού Αώου.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι θα στηρίξουμε το κοινωνικό μέτωπο που αναπτύσσεται κόντρα στις φεουδαρχικές αντιλήψεις και στα διαχρονικά προπύργια κερδοσκοπίας και ιδιοτέλειας που ελλοχεύουν.
Το οικοσύστημα της περιοχής του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου δεν είναι «υδροηλεκτρικό οικόπεδο» και μηχανή κοπής χρημάτων.
Είναι αυτοτελές και διακριτό δυναμικό προϊόν σπάνιας οικολογικής και τουριστικής αξίας. Θα αγωνιστούμε ενάντια στις αποφάσεις και της προχωρημένης διαβούλευσής τους... όλες είναι άκυρες όταν δε συνηγορούν οι ντόπιοι πληθυσμοί και ανάγκες.
Δε θα επιτρέψουμε να κυριαρχήσουν τα απειλητικά μοντέλα εξαθλίωσης της ζωής μας.
Δεν μπορεί να εγκρίνει το ΥΠΕΚΑ την κατασκευή Υδροηλεκτρικών Φραγμάτων πριν ολοκληρωθούν τα σχέδια Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων, όπως προβλέπει η οδηγία 2000/60 ΕΚ.
Είναι γνωστοί οι αγώνες και οι κατακτήσεις για την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς στην Ήπειρο.

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

11 Σεπ 2012

Αντιδράσεις και από την Κόνιτσα

Στην προοπτική κατασκευής νέου φράγματος στις πηγές Αώου
awos bobousaΤην έντονη αντίθεσή του στην προοπτική εκτροπής των νερών του Αώου και την μεταφορά τους στην λίμνη Παμβώτιδα εκφράζει το δημοτικό συμβούλιο Κόνιτσας σε ψήφισμα το οποίο ενέκρινε την περασμένη βδομάδα σε τακτική του συνεδρίαση.
Το ψήφισμα που θα κοινοποιηθεί σε όλους τους αρμόδιους φορείς, τους βουλευτές και τα κόμματα, περιλαμβάνει τρία βασικά επιχειρήματα:
- Η εκτροπή θα επιφέρει το τελικό πλήγμα στην περιοχή της Κόνιτσας, η οποία οικονομικά, αναπτυξιακά και πολιτισμικά συνδέεται με τη ροή του ποταμού Αώου. Το περιβαλλοντικό, το αναπτυξιακό, και το οικονομικό μέλλον την περιοχής ακυρώνεται.
- Το πρώτο πλήγμα το υπέστη η περιοχή τη δεκαετία του '80, όταν μεγάλο μέρος των Πηγών Αώου, στις Πολτσιές Μετσόβου, εξετράπη προς το φράγμα Πουρναρίου και στη συνέχεια προς τον Άραχθο. Αποτέλεσμα αυτής της εκτροπής ήταν η δραματική μείωση των νερών του Αώου, ο οποίος τους θερινούς μήνες δεν επαρκεί για την άρδευση του κάμπου της Κόνιτσας. Ως γνωστό τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο η κοίτη του Αώου δεν διαθέτει ούτε σταγόνα νερού, στο σημείο που σμίγει με τον Βοϊδομάτη. Η αιώνια συμβολή του Αώου με τον Βοϊδομάτη αποτελεί παρελθόν.
- Η εκτροπή αυτή αντίκειται στην Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, δεδομένου ότι οι πηγές Αώου βρίσκονται εντός του Πυρήνα του Εθνικού Δρυμού «Βάλια Κάλντα» και εντός του Εθνικού Πάρκου Β. Πίνδου. Επίσης απαγορεύεται η εκτροπή νερού από τη μία υδρογεωλογική λεκάνη στην άλλη, με απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Υδάτων.
Κατά το δημοτικό συμβούλιο Κόνιτσας η ανάπτυξη της περιοχής και η επιβίωσή της εξαρτάται άμεσα από τα νερά του ποταμού Αώου, ενώ το σχεδιαζόμενο έργο «είναι εγκληματικό». Για τον λόγο αυτό, όπως αναφέρει το σχετικό ψήφισμα, «... δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να σχεδιάζει για μας χωρίς εμάς...».
Και το ψήφισμα καταλήγει:
«... Όχι μόνο δεν συναινούμε στη μείωση των νερών του Αώου με την εκτροπή της Βάλια Κάλντα, αλλά δηλώνουμε ρητά, απερίφραστα και δυνατά προς κάθε κατεύθυνση:
Ότι ως Δήμος και ως λαός της Κόνιτσας είμαστε αποφασισμένοι να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις και με κάθε μορφή αγώνα, από τον πιο ήπιο ως τον πιο δυναμικό, για να κρατήσουμε τον τόπο μας, ο οποίος ως ορεινός και απομακρυσμένος, πλήττεται περισσότερο από κάθε άλλο από την οικονομική κρίση, και να παραδώσουμε με κάθε τρόπο και μέσο τον Αώο ως ποτάμι στις νεώτερες γενιές».
Μια υπόθεση που ταλανίζει την περιοχή
Το θέμα έρχεται από το παρελθόν. Την δεκαετία του '80 ακόμη. Εμφανίστηκε ξανά το καλοκαίρι του 2009 με τα σχέδια που είχε υποβάλει η εταιρεία «ΔΕΗ-Ανανεώσιμες Α.Ε. σε συνεργασία με την ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», και τα οποία προέβλεπαν την άντληση 70 εκατ. κυβικών μέτρων νερού από την περιοχή της Βοβούσας. Οι ποσότητες σύμφωνα με την μελέτη θα οδηγούνται μέσω αγωγού με άντληση προς τον ταμιευτήρα της ΔΕΗ, στη Λίμνη Πηγών Αώου και από εκεί θα κατευθύνονται προς την πόλη των Ιωαννίνων. Κατά τη διαδρομή τους προς την πρωτεύουσα του Νομού τα νερά θα συναντούν δύο υδροηλεκτρικούς σταθμούς, συνολικής ισχύος 8,8 ΜW.
Τα σχέδια είχαν αποκαλύψει πέντε περιβαλλοντικές οργανώσεις ενώ το θέμα δεν είχε συζητηθεί τότε στον Φορέα Διαχείρισης.
Στο μεταξύ πριν λίγες ημέρες σε συνεδρίασή του και το δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζαγορίου εξέφρασε την κατηγορηματική αντίθεσή του προς κάθε εγχείρημα μεταφοράς νερού από τον Αώο και τους παραποτάμους του, αλλά και για κάθε κατασκευή υδροηλεκτρικού έργου στην περιοχή του Δήμου. Επίσης είναι αντίθετος σε οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τον χαρακτήρα του περιβάλλοντος και απειλεί την ευαίσθητη ισορροπία του οικοσυστήματος της περιοχής του Εθνικού Πάρκου.

8 Σεπ 2012

Ένα φράγμα απειλεί τη Βάλια Κάλντα

Στις 15 Σεπτεμβρίου κλείνει ο κύκλος της δημόσιας διαβούλευσης επί του προσχεδίου διαχείρισης υδατικών πόρων της Ηπείρου, και οι τοπικοί φορείς και οργανώσεις περιμένουν πώς και πώς τι θα γίνει με το σχέδιο περί κατασκευής φραγμάτων στον Άραχθο και στον Αώο.

Στην περίπτωση του φράγματος Αγίου Νικολάου στον Άραχθο, το «όχι» είναι δυνατό και μαζικό. Κάτοικοι, φορείς, δήμαρχοι, περιφερειάρχης και σχεδόν όλοι οι βουλευτές έχουν ζητήσει να αποσυρθεί από το προσχέδιο για τους υδατικούς πόρους ο σχεδιασμός για το φράγμα αυτό. Ο περιφερειάρχης Αλέκος Καχριμάνης και ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Ηπείρου και δήμαρχος Αρταίων Γιάννης Παπαλέξης στις αρχές Αυγούστου μετέφεραν στην τοπική κοινωνία τη διαβεβαίωση των μελετητών ότι το φράγμα Αράχθου δεν θα συμπεριλαμβάνεται στα προτεινόμενα έργα για την αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού. Ωστόσο, ο φορείς δεν εφησυχάζουν μέχρι να δουν τη διαβεβαίωση αυτή και γραπτά.
Ανάλογη πάντως κινητοποίηση δεν υπάρχει για το φράγμα Αώου που στοχεύει στη μεταφορά νερού στην Παμβώτιδα, το οποίο αποτελούσε ανέκαθεν όραμα του Λευτέρη Καλογιάννη, πρώην βουλευτή και πατέρα του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών Σταύρου Καλογιάννη.
Οι κάτοικοι της Βοβούσας και ο δήμος Ζαγορίου αγωνίζονται σχεδόν μόνοι τους. Μόνο το Τεχνικό Επιμελητήριο Ηπείρου και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν εκφράζει την αντίθεσή τους για αυτό το φράγμα. Η Βοβούσα, γείτονας με το σχεδιαζόμενο έργο, προσπαθεί έστω και την ύστατη στιγμή να κινητοποιήσει τους πολίτες όπως και άλλους φορείς. Από τις αρχές Αυγούστου ξεκίνησε μια ιντερνετική προσπάθεια για τη συλλογή υπογραφών κατά του έργου. Μέχρι στιγμής, αυτή η προσπάθεια δεν πάει καλά. Γι’ αυτό και επανέρχονται με ανακοινώσεις μέσω του Τύπου. «Έχει αρχίσει συγκέντρωση υπογραφών για το θέμα χωρίς μεγάλη επιτυχία (http://vovousa.blogspot.gr/2012/08/blog-post.html). Υπογράψτε εσείς και διαδώστε το και όπου αλλού μπορείτε. Ας μη μείνει κανείς που να μην υπογράψει ενάντια στη καταστροφή ενός από τα τελευταία παρθένα μέρη της Ελλάδας» τονίζεται. Οι αντιδρώντες υποστηρίζουν ότι ένα τέτοιο έργο θα καταστρέψει οριστικά την περιοχή της κοιλάδας του Αώου και του Αρκουδορέματος στη Βάλια Κάλντα. Οι μελετητές, από την πλευρά τους, υποστηρίζουν ότι αφενός μεν με το έργο δεν θα «χάνονται» τα νερά στην Αδριατική Θάλασσα και θα πηγαίνουν στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων για διάφορες χρήσεις και αφετέρου ότι θα σταματήσουν οι τοπικές υπεραντλήσεις. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ηπείρου, σε πρόσφατη τοποθέτησή του, είχε εκφράσει την απορία του για τη σκοπιμότητα του έργου αυτού δεδομένου ότι οι ίδιοι μελετητές δεν εντοπίζουν πρόβλημα ποσοτικής επάρκειας στο λεκανοπέδιο. Υπενθυμίζεται δε ότι η πρώην υπουργός Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη είχε απορρίψει τη συγκεκριμένη πρόταση (η οποία μετρά πολλά χρόνια στην επικαιρότητα) της ΔΕΗ και της εταιρίας «ΤΕΡΝΑ» και είχε δεσμευτεί ότι από πλευράς του υπουργείου θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την απόσυρση της πρότασης. Ενάμιση χρόνο μετά, το έργο επανήλθε μέσω του προσχεδίου διαχείρισης υδατικών πόρων.
Σημειωτέον δε ότι η περιοχή του Βίκου-Αώου ανήκει εδώ και δύο χρόνια στο παγκόσμιο δίκτυο γεωπάρκων της Unesco.

6 Σεπ 2012

Ε, όχι και τη Βάλια Κάλντα

thumb
Της Βάλιας Μπαζού
 Μια και η λέξη «ανάπτυξη» έχει γίνει talk of the town μπορεί κάποιος να μας εξηγήσει γιατί σε μια περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και άκρως τουριστική όπως είναι η Βάλια Κάλντα ετοιμάζονται να κάνουν έφοδο οι μπουλντόζες;
Μπορεί να μας αποκαλυφθεί ο «εγκέφαλος» αυτού του οραματικού project (sic) για τη σωτηρία της χώρας και με την παραμονή μας στο ευρώ;
Και πρέπει να αποκαλυφθεί γιατί δεν είναι δυνατόν στο τέλος όλη τη δόξα να την πάρει οι Τρόικα και όχι οι ιθαγενείς σωτήρες.Για να κόψουμε την πλάκα, στο Ζαγόρι – και όχι μόνον- κάτοικοι και φορείς είναι επί ποδός αφού δόθηκε το πράσινο φως για την κατασκευή φράγματος που θα εκτρέπει τα νερά του Αώου και που θα κατασκευαστεί μεταξύ Βωβούσας και Σμιξωμάτων όπου είναι η συμβολή Αώου με το Αρκουδόρέμα.
Το έργο που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου με φορέα υλοποίησης την ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ – ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε, σκοπό έχει τη διοχέτευση των νερών προς το Μετσοβίτικο ποταμό και τη λίμνη των Ιωαννίνων και από εκεί στο Καλαμά, για να ενισχύσουν την ηλεκτροπαραγωγή των Υδροηλεκτρικών σταθμών Γρεβενιτίου, Μετσοβίτικου και Καλαμά.
Το δημοτικό συμβούλιο του  Ζαγορίου εξέφρασε την κατηγορηματική αντίθεσή του προς κάθε εγχείρημα μεταφοράς νερού από τον Αώο και τους παραποτάμους του, αλλά και για κάθε κατασκευή υδροηλεκτρικού έργου στην περιοχή του Δήμου. Παράλληλα ο δήμος δηλώνει αντίθετος σε οποιαδήποτε επέμβαση που θα αλλοιώνει το οικοσύστημα του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, καθώς επίσης και της περιοχής προστασίας της φύσης (πυρήνας του Ε.Π.Β. Πίνδου τμήμα Βάλια Κάλντα.
Για το θέμα διεξάγεται και ηλεκτρονική συγκέντρωση υπογραφών με πρωτοβουλία των κατοίκων της Βωβούσας. 

Το διαβάσαμε στην εφημερίδα ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ

3 Σεπ 2012

Σχέδιο καταστροφής της Βάλια Κάλντα

arkoudoremaΜέσα στην «αγωνία» του Ελληνικού Κράτους για επενδύσεις και «ανάπτυξη», ένα παλιό αλλά «αξέχαστο» σχέδιο, ανασύρθηκε από τα συρτάρια και προωθείται προς υλοποίηση.  Πρόκειται για φράγμα ύψους 60 μέτρων, το οποίο θα εκτρέπει τα νερά του Αώου και που θα κατασκευαστεί μεταξύ Βωβούσας και Σμιξωμάτων (η συμβολή Αώου και Αρκουδορέματος).

Τα νερά θα διοχετεύονται προς το Μετσοβίτικο ποταμό και τη λίμνη των Ιωαννίνων και από εκεί στο Καλαμά, για να ενισχύσουν την ηλεκτροπαραγωγή των Υδροηλεκτρικών σταθμών Γρεβενιτίου, Μετσοβίτικου και Καλαμά.
Για το έργο, έχει ήδη υπογραφεί συμφωνία μεταξύ της ΔΕΗ και της Τέρνα Ενεργειακή Α.Ε. και ο χρόνος υλοποίησης είναι τρία χρόνια.
Όπως όλοι καταλαβαίνουμε, τόσο το φράγμα, που για να φτιαχτεί θα απαιτήσει δρόμους, εργοτάξια κλπ. όσο και η λίμνη που θα δημιουργηθεί, η οποία θα κατακλύσει και ένα σεβαστό κομμάτι της χαράδρας του Αρκουδορέματος και πιθανόν και το μονοπάτι Βωβούσα – Αρκουδόρεμα – Βάλια Κάλντα, θα επιφέρει οριστική αλλοίωση και καταστροφή της περιοχής, που αποτελεί ένα από τα πλέον αξιόλογα ορεινά τοπία, τόσο από οικολογική, όσο και από αισθητική και τουριστική άποψη και είναι τόπος επίσκεψης χιλιάδων ανθρώπων, με σημαντικό οικονομικό όφελος για τη περιοχή του Ζαγορίου και της Κόνιτσας.
Πριν λίγες ημέρες σε συνεδρίασή του το δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζαγορίου εξέφρασε την κατηγορηματική αντίθεσή του προς κάθε εγχείρημα μεταφοράς νερού από τον Αώο και τους παραποτάμους του, αλλά και για κάθε κατασκευή υδροηλεκτρικού έργου στην περιοχή του Δήμου.

Επίσης ο Δήμος, προσθέτει ότι είναι αντίθετος σε οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τον χαρακτήρα του περιβάλλοντος και απειλεί την ευαίσθητη ισορροπία του οικοσυστήματος της περιοχής του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, καθώς επίσης και της περιοχής προστασίας της φύσης (πυρήνας του Ε.Π.Β. Πίνδου τμήμα Βάλια Κάλντα).
Σημειωτέων ότι ο Αώος έχει ήδη εκτραπεί με το φράγμα των πηγών Αώου προς τον Άραχθο και με την εκτροπή και του Αρκουδορέματος, που αποτελεί το σημαντικότερο παραπόταμό του, η ποσότητα των νερών του Αώου θα μειωθεί σημαντικά, με τραγικά αποτελέσματα σε όλη τη Λάκα Αώου, τη περιοχή της Κόνιτσας κλπ.
Είναι κάτι παραπάνω από φανερό, ότι το κράτος και τα ιδιωτικά συμφέροντα που πατρονάρει, με πρόσχημα την περιβόητη «ανάπτυξη» (η συγκεκριμένη είναι και «πράσινη») και την αγωνία του κόσμου για επιβίωση μέσα σε αυτό το οικονομικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με την αδυναμία των ορεινών κοινοτήτων να αντισταθούν, έχει βάλει σκοπό να ξεπουλήσει τα πάντα αδιαφορώντας για τις οποιεσδήποτε επιπτώσεις.
Για τους περισσότερους από εμάς, που έχουμε περπατήσει και ζήσει σε αυτά τα μέρη, η ελάχιστη αντίσταση είναι μια υπογραφή στο κείμενο για τη ματαίωση του έργου, το οποίο μπορείτε να υπογράψετε εδώ.