10 Οκτ 2012

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2012


 Mεταφορά πιστώσεων απο το αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού προϋπολοισμού για την αντιμετώπιση των έκτατων αναγκώv.

- Μεταφορά ποσού επτά χιλιάδων διακοσίων Ευρώ (7.200,00 €) στον νέο Κ.Α.
25-7336.021 με τίτλο «Επισκευή και περίφραξη υδρομάστευσης Τ.Κ.Βοβούσας.


Διαβάστε αναλυτικά ΕΔΩ