30 Ιαν 2014

Ο Αώος και η παρεκτροπή από τις αξίες της αειφόρου ανάπτυξης..

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΤΣΙΚΗ,
Ομ. Καθηγητή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

*  Ο Αώος ποταμός, πηγάζει από τις βόρειες πλαγιές της οροσειράς της Πίνδου, διέρχεται από περιοχές του Ζαγορίου, διαρρέει την κοιλάδα Σμόλικα-Τύμφης, διέρχεται από την κοιλάδα της Κόνιτσας και εισέρχεται στην Αλβανία. Το συνολικό υδρογραφικό του δίκτυο είναι εξαιρετικά εκτεταμένο διότι πλην του κυρίως ρου του δέχεται τα νερά και σημαντικών παραποτάμων  (Βοϊδομάτη,  Σαρανταπόρου  κ.ά.  στο  ελληνικό έδαφος). Η συνολική διαδρομή του είναι 260 km, από τα οποία τα 70 Km διαρρέουν τη χώρα μας. Είναι προφανές ότι το παραπάνω δίκτυο έχει δημιουργήσει έναν πολύ μεγάλο αριθμό οικοτόπων, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο περιβαλλοντικά με πλήθος οικοσυστημάτων, τα οποία και τροφοδοτεί  κυριολεκτικά. Η υπόσταση, η ύπαρξη, το παρόν και το μέλλον των οικοσυστημάτων αυτών είναι αποτέλεσμα των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών και μοναδικών στοιχείων του ποτάμιου συστήματος του Αώου. Κάθε εκτροπή και μεταβολή-αλλαγή του χαρακτήρα του συστήματος από γεωλογική, γεωμορφολογική, υδρογραφική, περιβαλλοντική, κλιματική, υδρολογική, φυσικοχημική, βιολογική άποψη, συνεπάγεται προφανώς δυσμενείς επιπτώσεις σε όλα τα συνδεδεμένα με τον Αώο οικοσυστήματα (υδάτινα και χερσαία).
Σημειώνεται και υπενθυμίζεται ότι το υδάτινο σύστημα του ποταµού Αώου έχει ήδη υποστεί μια εξαιρετικά μεγάλη απώλεια υδάτινου δυναμικού μέσω της κατακράτησης ετησίως ποσότητας νερού  της τάξης των 100 εκατ. κυβ. µέτρων, τα οποία τροφοδοτούν τη λίμνη του ΥΗΣ Πηγών Αώου. Το γεγονός αυτό είχε και έχει ως αποτέλεσµα σηµαντική µείωση της υδατοπαροχής του, η οποία σε περίπτωση που κατακρατηθούν και νέες ποσότητες νερού, 70 εκατ. κ.µ/ετησίως όπως προβλέπεται, θα επιφέρει σωρευτικά περαιτέρω δυσμενείς επιπτώσεις στο όλο  οικοσύστηµα.
Η λεκάνη απορροής του Αώου αποτελείται από 44 επιμέρους υπολεκάνες, (επτά  από αυτές ανήκουν στην υπολεκάνη του Φράγματος Πηγών Αώου). Η ποσότητα των 70 εκατ. κ.µ/ετησίως  προτείνεται να αντληθεί από το τμήμα των 37 υπολεκανών και αφού εμπλουτίσει τον ταμιευτήρα του ΥΗΣ Αώου να οδηγηθεί προς το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων. Γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι οι 37 από τις 44 συνολικά υπολεκάνες του συστήματος Αώου θα υποστούν τις περιβαλλοντικές συνέπειες της απώλειας μέρους των υδάτων τους.
Η θέση κατασκευής των έργων εκτροπής βρίσκεται εντός προστατευόµενης περιοχής (Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου), µε εξαιρετικά υψηλή οικολογική και αισθητική αξία. Στην ευρύτερη περιοχή της λεκάνης Αώου ανήκουν, σύμφωνα µε την οδηγία 92/43/ΕΟΚ, συνολικά 8 περιοχές του δικτύου Natura: GR2130002 Κορυφές Όρους Σµόλικα, GR1310001 Βασιλίτσα, GR2130001 Εθνικός ∆ρυµός Βίκου – Αώου, GR2130004 Κεντρικό Τµήµα Ζαγορίου, GR1310003 Εθνικός ∆ρυµός Πίνδου (Βάλια Κάλντα - Ευρύτερη Περιοχή), GR2130006 Περιοχή Μετσόβου  (Ανήλιο - Κατάρα), GR2130009 Όρος Τύµφη, GR1310002 Εθνικός ∆ρυµός Πίνδου. Η ένταξη των παραπάνω περιοχών στο Δίκτυο  έγινε λόγω της ύπαρξης σ’ αυτές συγκεκριμένων περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών και αξιών με σκοπό και στόχο την προστασία και ανάδειξή τους. Τα εν λόγω χαρακτηριστικά απειλούνται προφανώς με αλλοιώσεις μέσω της εκτροπής των υδάτων του Αώου.
Σύμφωνα με το Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου, το περιβαλλοντικό κόστος από την κατασκευή και λειτουργία του έργου εκτροπής είναι μεγαλύτερο από το όποιο όφελος προκύψει (από την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας), ενώ παράλληλα απομακρύνεται η δυνατότητα για ήπια ανάπτυξη της περιοχής. Ειδικότερα, από την ίδια την κατασκευή του έργου προβλέπονται σοβαρές επιπτώσεις όπως αποψιλώσεις δασικών εκτάσεων, διάνοιξη δρόμων, όχληση και κίνδυνος εξαφάνισης προστατευόμενων ειδών, επικάλυψη πυθμένα της τεχνητής λίμνης που θα δημιουργηθεί στο σημείο εκτροπής με φερτά υλικά, στέρηση των παραποτάμιων οικοσυστημάτων από τα πλημμυρικά φαινόμενα απαραίτητα για τη βιωσιμότητά τους, κ.λπ.
Η διασύνδεση της εκτροπής με την επικαλούμενη ωφέλεια στα χρόνια θέματα που συνδέονται με την υποβάθμιση της λίμνης Παμβώτιδας και του ευρύτερου χώρου του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, στηρίζεται στην παράμετρο εμπλουτισμός της λίμνης με νερό. Παραβλέπει (μάλλον) τις αρνητικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη διασύνδεση των δύο, διαφορετικού τύπου, οικοσυστημάτων (μεταβολές των γεωμορφολογικών, υδρολογικών, φυσικοχημικών, βιολογικών κ.ά. παραμέτρων και οι αντίστοιχες επιπτώσεις τους στα χαρακτηριστικά του λιμναίου οικοσυστήματος της Παμβώτιδας, αναφέρω χαρακτηριστικά διαφορά θερμοκρασίας υδάτων, του ph, σύστασης, σύνθεσης πανίδας, χλωρίδας κ.λπ.). Με τη σύνδεση των δύο οικοσυστημάτων η λίμνη καθίσταται εξαρτώμενο οικοσύστημα γεγονός που υδρογεωλογικά-περιβαλλοντικά αντενδείκνυται.
Τα οικοσυστήματα είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στις όποιες βίαιες μεταβολές (ειδικά το βιολογικό τους μέρος), επομένως κάθε μορφή παρέμβασης οφείλει να συνιστά αποτέλεσμα εμπεριστατωμένης μελέτης όσον αφορά τις επιπτώσεις (οι οποίες μπορούν να εμφανισθούν μεσο-μακροπρόθεσμα). Εξάλλου, η Παμβώτις δεν πάσχει από έλλειψη ύδατος (ποσοτικά) αλλά από τη σωστή διαχείριση του υδάτινου δυναμικού της (ολόκληρης της λεκάνης απορροής), το δε κυρίαρχο πρόβλημα ευτροφισμού και ρύπανσης οφείλεται στον μη έγκαιρο και δυναμικό αποκλεισμό των πηγών ρύπανσης (φερτά υλικά, μπαζώματα, περιορισμός έκτασης και βάθους, παράνομες συνδέσεις αποβλήτων, λιπάσματα, φυτοφάρμακα κ.α. παρόμοια).
Το έργο (συνολικά) φαίνεται να παραβιάζει την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα νερά, την οδηγία για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την οδηγία για τους οικοτόπους και τα είδη, τη σύμβαση για την πολιτιστική κληρονομιά και την επιταγή του ελληνικού Συντάγματος για την προστασία του περιβάλλοντος. Συνολικά  ο σχεδιασμός του έργου είναι αντίθετος με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης (κάτι αντίστοιχο ως σκεπτικό οδήγησε στη ματαίωση του έργου εκτροπής του Αχελώου).
Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή υλοποίησης του έργου εκτροπής είναι μέσα στο Εθνικό Πάρκο Β. Πίνδου και σε περιοχές Natura 2000. Κάθε παρέμβαση στην περιοχή πρέπει να είναι συμβατή με τις ανάγκες προστασίας και βιώσιμης διαχείρισης του φυσικού και πολιτισμικού πλούτου. Πριν την υλοποίηση έργων που σχετίζονται με τους υδατικούς πόρους πρέπει να έχει προηγηθεί η διαβούλευση με τους φορείς στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υδάτων με βάση τις υποχρεώσεις που έχουμε ως χώρα στο πλαίσιο της εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60. Κάθε παρέμβαση πρέπει να εντάσσεται σε συμφωνημένο σχέδιο διαχείρισης των υδατικών πόρων σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης, κάτι που είναι φανερό ότι δεν έχει συμφωνηθεί. Το έργο δεν έχει τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας ούτε φορέων ειδικών και αρμόδιων σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής. Αντίθετοι στην κατασκευή του έργου είναι ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας, οι Δήµοι Κόνιτσας, Ζαγορίου, Ιωαννιτών, το ΤΕΕ, οι τοπικές κοινωνίες, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή (ΚΑΛΛΙΣΤΩ, WWF Ελλάς, ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων, ο Σύλλογος Προστασίας Καλαμά, το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (Med-INA και πολλοί  άλλοι). Οι αντιθέσεις των εμπλεκομένων εκφράστηκαν στη δημόσια διαβούλευση αλλά δεν ελήφθησαν καθόλου υπόψη.
Η ευρύτερη περιοχή του Αώου αποτελεί μια γεωγραφική ενότητα με απαράμιλλη οικολογική, αισθητική και εν γένει περιβαλλοντική αξία. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με το ιστορικό παρελθόν, τα παραδοσιακά στοιχεία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και τις κοινωνικές υποδομές αποτελούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία ευνόησαν την ήπιας μορφής ανάπτυξη που κυριαρχεί και έχει προσδώσει συγκεκριμένο χαρακτήρα στην περιοχή. Αυτή η αποδεκτή από τους κατοίκους της περιοχής ανάπτυξη, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το υδάτινο οικοσύστημα του Αώου. Επομένως, η επιχειρούμενη εκτροπή του ποταμού συνιστά (και) παρεκτροπή από αξίες, αρχές και επιθυμίες πλήττοντας και διαψεύδοντας τις προσδοκίες της τοπικής κοινωνίας (και πολλών άλλων) για εφαρμογή των αρχών της βιώσιμης-αειφόρου ανάπτυξης.

http://www.proinoslogos.gr

29 Ιαν 2014

Ετήσιος χορός- κοπή πίτας Πολιτιστικού Συλλόγου Βωβούσας 2014

Στις 21 Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 21:30, σας περιμένουμε όλους στα Λιθαρίτσια να χορεψουμε και να διασκεδάσουμε με το συγκρότημα του Ηλία Πλαστήρα. Παράλληλα θα κόψουμε την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Είσοδος 20 Ευρώ, συμπεριλαμβάνει φαγητό και το ποτό θα είναι απεριόριστο!!
Με πολλά δώρα και εκπλήξεις!

Πληροφορίες: 
  • Γιώργος Τσαμητόπουλος: 6944424144
  • Γιάννης Δήμου: 6979779844
  •  Σπύρος Ράπτης: 6974479443
  • Γιώργος Νόλας: 6977083798 
Πολιτιστικός Σύλλογος Βωβούσας.

22 Ιαν 2014

"Ο καλόγερος του λαού" στο θρυλικό μοναστήρι της Ντουραχάνης

Ο παπαθανάσης, στην αντίπερα όχθη της Παμβώτιδας, λιθαράκι λιθαράκι έχτισε τη μικρή, αλλά μεγάλη σε συμβολισμό, κοινωνία προσφοράς, εθελοντισμού και αγάπης


«Στο δίλημμα, αν θα είμαι κοντά στον κόσμο ή να φύγω σε ησυχαστήριο -είχα στον νου μου, εκείνο του Αγίου Σάββα στους Αγίους Τόπους- υπερίσχυσε η κοινωνική αποστολή. Ήθελα, να έχω τη χαρά της δημιουργίας, να είμαι κοντά στον άνθρωπο, να προσφέρω».Με απλά λόγια, ο υπερήλικας καλόγερος, πατέρας Αθανάσιος, αποτυπώνει το στίγμα για τη μεγάλη απόφαση ζωής, που πήρε ως νέος μοναχός το 1974.Τότε, το εγκαταλειμμένο Μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης που παραχωρήθηκε στον καλόγερο, είχε μόνο βράχια και πέτρες. Ο πατέρας Αθανάσιος το ανέστησε με τα χέρια του.Η θέλησή του, τον έκανε πολυτεχνίτη και έδωσε πνοή στα χαλάσματα, όπου, πριν από 32 χρόνια, φύτρωσε το «‘Ανθος», ένα Φιλανθρωπικό Ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.Πρόκειται για ένα οικοτροφείο- καταφύγιο, ένα Δημοτικό Σχολείο και ένα Γυμνάσιο, που λειτουργούν με πολύ κόπο αλλά ισχυρή θέληση, σε χώρο δίπλα από τη Μονή και προσφέρουν τη ζεστασιά και τη φροντίδα σε παιδιά, ηλικίας 6 έως 18 ετών.Στις εγκαταστάσεις λειτουργούν, επίσης, βιβλιοθήκες, αναγνωστήρια, αίθουσες ψυχαγωγίας. Εκεί βρίσκουν φαγητό, ύπνο, εκπαίδευση, στοργή και αγάπη, εκατοντάδες άνθρωποι που το έχουν ανάγκη.Το εργαστήρι της αγιογραφίας, ο ραδιοφωνικός σταθμός και το λαογραφικό μουσείο, μεγιστοποιούν το έργο των ανθρώπων του Μοναστηριού, που δεν είναι άλλοι από τους εθελοντές συνεργάτες του Γέροντα, οι οποίοι αφιέρωσαν τη ζωή τους, στην προσφορά και την αγάπη για τον συνάνθρωπο.Ο Γέροντας της Ντουραχάνης, στην αντίπερα όχθη της Παμβώτιδας, αντικριστά με τα τζαμιά του κάστρου των Ιωαννίνων, λιθαράκι λιθαράκι έχτισε τη μικρή, αλλά μεγάλη σε συμβολισμό, κοινωνία προσφοράς, εθελοντισμού και αγάπης.Δάσκαλοι, καθηγητές, εργάτες, μάγειροι, απλοί πολίτες, προσφέρουν καθημερινά, ακούραστα τις υπηρεσίες τους.Το κοινωνικό τους έργο φτάνει ακόμη και στα κρατητήρια της Αστυνομικής Δ/νσης Ιωαννίνων, καθώς καθημερινά εξασφαλίζουν φαγητό για τους κρατούμενους.Ο πατέρας Αθανάσιος, κατά κόσμον Σωτήρης Χατζής, γεννήθηκε στην ορεινή Βοβούσα, στο Ανατολικό Ζαγόρι.Ο ίδιος λέει ότι είναι αγράμματος, όμως με τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος, κατάφερε να διαβάσει αρχικά την Αγία Γραφή και στη συνέχεια όλα τα εκκλησιαστικά βιβλία.Δεν πήγε Δημοτικό, ούτε Γυμνάσιο, γιατί την περίοδο του Μεσοπολέμου στο χωριό του λειτούργησαν σχολεία με Ρουμάνους δασκάλους και
αρνήθηκε να παρακολουθήσει το μάθημα.Μάλιστα, είχε ξεσηκώσει και άλλα παιδάκια από το χωριό να μην πηγαίνουν στο ρουμανικό σχολείο και όλοι μαζί κάθε μέρα πήγαιναν στο δάσος, όπως αφηγείται.«Στη Βοβούσα μάς δίχασαν, είμαστε βλαχόφωνοι και είπαν να πάμε για σπουδές στο ρουμανικό σχολείο που άρχισε να λειτουργεί στο χωριό μας. Αντέδρασα σαν θηρίο. Όταν τελείωσε ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, ήμουν 12 στα 13 χρόνια. Τότε λειτούργησε ελληνικό σχολείο, μόνο για 25 μέρες, γιατί ξεκίνησε ο εμφύλιος και σταμάτησε. Με αγαπούσαν τα παιδιά πολύ, φεύγαμε από το χωριό στο δάσος, μέχρι το τέλος του εμφυλίου».Ο Γέροντας θυμάται σκοτεινές μέρες. Έγινε μάρτυρας στον Γυφτόκαμπο Ζαγορίου, ενός περιστατικού που παραμένει ζωντανό στη μνήμη του: «Είδα έναν στρατιώτη, που τον παρακολουθούσε ένας αντάρτης. Όταν ο αντάρτης σκότωσε τον στρατιώτη και πήγε να τον δει, αντίκρισε νεκρό τον αδελφό του και αυτοκτόνησε».Μέσα στο δάσος, κοντά σε άλλους συγχωριανούς έμαθε την τέχνη του ξυλοκόπου και άρχισε να δουλεύει σε μία οικογενειακή επιχείρηση. Ένα όραμα, όμως, άλλαξε για πάντα την ζωή του.«Μέχρι τα 18 μου χρόνια, περνούσα έξω από τις εκκλησίες, έκανα τον σταυρό μου, δεν είχα ακούσει τον Θεό. Έμεινα με οξείς ρευματισμούς για 3 μήνες στο κρεβάτι. Αρρώστησα πολύ και ήρθα στα Γιάννενα. Κάποια μέρα, που ήμουν ξαπλωμένος στην αποθήκη του μπάρμπα μου, ακούω μια φωνή. Θα σε επισκεφτεί το Πνεύμα το 'Αγιο. Είδα ένα καντήλι αναμμένο να τρεμοπαίζει και από τότε, πήρα τέτοια δύναμη, τέτοιο θάρρος, δεν φαντάζεσαι. Ανακοίνωσα στην οικογένεια, στα αδέλφια μου, ότι τους παραχωρώ το μερίδιό μου στην επιχείρηση και έφυγα. Νοίκιασα δύο σπίτια, για να φιλοξενήσω παιδιά που είχαν ανάγκη. Προσπάθησα να βοηθήσω φτωχούς μαθητές που γνώριζα, για να διαβάσουν και να βρουν καταφύγιο για τη νύχτα».Όπως αναφέρει ο καλόγερος, εργαζόταν σε δύο και τρεις δουλειές καθημερινά, για να εξασφαλίσει το φαγητό και τη στέγη στα παιδιά. «'Αρχισα να μαζεύω παιδιά που δεν είχαν τη δυνατότητα ακόμη και να παίξουν, νοίκιασα μια αίθουσα για να παίζουν και να διαβάζουν. Σ' ένα σπίτι με 2 δωμάτια και κουζίνα, έβαλα 6 παιδιά. Ένα βράδυ, που πήγα να δω τι κάνουν, τα σεντόνια τους, ήταν γεμάτα κοριούς. Τότε φύγαμε αμέσως από εκεί και την επόμενη πήγαμε σε άλλο χώρο». Τα παιδιά αυτά, έγιναν σπουδαίοι επιστήμονες και επιχειρηματίες, αλλά δεν ξέχασαν ποτέ τον άνθρωπο που τα φρόντισε. Σήμερα, δίνουν χέρι βοήθειας και υποστήριξης στο κοινωνικό έργο του πατέρα Αθανάσιου, που αγαπούν και σέβονται.Το 1972, ένας βοηθός Επισκόπου στα Ιωάννινα, προέτρεψε τον Σωτήρη Χατζή -αναγνωρίζοντας την επιθυμία του- να γίνει μοναχός.Στη συνέχεια, χειροτονήθηκε διάκος και την επόμενη χρονιά ιερέας.

Ο θρύλος του Μοναστηριού
Αρχικά, του παραχωρήθηκε το Μοναστήρι του Αϊ- Γιάννη του Προδρόμου, ενώ στη συνέχεια η Παναγία Ντουραχάνη.«Δεν υπήρχε ούτε δένδρο γύρω από το Μοναστήρι. Ξεκίνησα μόνος μου. Ότι έγινε, έγινε με τα χέρια» αναφέρει.Ο θρύλος λέει πως το Μοναστήρι είναι κτισμένο από έναν Τούρκο. Στις ρίζες του βουνού Μιτσικέλι, απέναντι από την πόλη των Ιωαννίνων, πριν από πολλούς αιώνες, υπήρχε ένα εικονοστάσι ταμμένο στην χάρη της Παναγίας, στη θέση όπου βρίσκεται σήμερα το Μοναστήρι.Τον χειμώνα του 1434, ο Μπεϊλέρ-μπέης της Ρούμελης, ο Ντουραχάν Πάσας, πηγαίνοντας με τον στρατό του για πολεμική επιχείρηση, πέρασε από εκεί και άναψε ένα κερί, γιατί ήταν από γονείς χριστιανούς.Στη συνέχεια, μέσα στην ομίχλη και το χιόνι, έχασε τον προσανατολισμό του και πέρασε πάνω από την παγωμένη λίμνη, όμως χωρίς απώλειες.Το τι είχε συμβεί, το αντελήφθη όταν πάτησε στη στεριά. Συνέχισε την αποστολή μέχρι το Αργυρόκαστρο, όπου κέρδισε τη μάχη και κατά την επιστροφή, πήγε στο εικονοστάσι και έκτισε το Μοναστήρι.Για τους περισσότερους, ο θρύλος είναι μια καθαρή ιστορία. Είναι άγνωστο, πάντως, πότε πήρε τη σημερινή της μορφή η Ιερά Μονή, καθώς το 1611 έγιναν από τους Τούρκους καταστροφές στα θρησκευτικά μνημεία της Ηπείρου.Η συνομιλία με τον ρασοφόρο, που έχει κόκκινο κεντημένο σταυρό στον σκούφο του, αποκαλύπτει ένα άνθρωπο, σεμνό, απλοϊκό, αυθόρμητο που μηδενίζει τις αποστάσεις. Στην Ήπειρο, τον αποκαλούν «καλόγερο του λαού».Ζητήσαμε από τον Γέροντα, να κάνει, στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ένα σχόλιο για τη σημερινή δύσκολη συγκυρία που διανύει η χώρα μας και εκείνος έστειλε το δικό του μήνυμα: «Είμαστε πάρα πολλοί που υποφέρουμε. Εκείνο που έχει σημασία για μένα, γιατί όπως σου είπα, είμαι αγράμματος, στήκετε και κρατείτε την Ορθοδοξία μας, στήκετε και κρατείτε την πατρίδα μας Ελλάδα, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις σύγχρονες αυτές καταστάσεις, που δημιουργούν και θέλουν να μας κτυπήσουν. Να περιφρουρήσουμε την πίστη μας, την Ορθοδοξία μην την εγκαταλείψουμε».

Πηγή:epirusgate.blogspot.gr/

6 Ιαν 2014

Εορτασμός Θεοφανείων στη Βοβούσα

 

Τις φωτογραφίες τις βρήκαμε στο facebook αναρτημένες από το Δημήτρη Δρούγια.